GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

 

Information om behandling av personuppgifter

 GDPR (dataskyddsförordningen) är en lag som gäller inom hela EU från 25 maj 2018. Lagen syftar till att vi ska få en ökad personlig integritet, att alla ska få större kontroll över hur våra personuppgifter hanteras och behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person – t ex genom namn, bild, personnummer o d. GDPRs regler omfattar såväl elektroniskt lagrade uppgifter som pappersexemplar. Avidentifierade uppgifter omfattas inte av GDPRs regler.

 Den information som presenteras här avser att förklara hur personuppgifter behandlas vid Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB av leg psykolog/leg psykoterapeut Sven-Erik Levin.

 

Personuppgiftsansvarig

 Behandling av personuppgifter enligt GDPR omfattar all tänkbar hantering av personuppgifter.  Personuppgiftsansvarig bestämmer målen och medlen för behandling av personuppgifter.

 Sven-Erik Levin är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB.

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

 Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB använder personuppgifter (kontaktuppgifter via mail, SMS, telefonkontakt, brev etc) för att kontakta dig om du efterfrågat psykoterapi eller har frågor angående psykoterapi. Det är dessa uppgifter som omfattas av GDPRs regler.

 Om en terapikontakt inletts överförs kontaktuppgifterna även till journalföringssystemet och omfattas därmed främst av specialreglerna i patientdatalagen (PDL). Innehåll och radering i journal styrs av PDLs bestämmelser. Legitimerad psykolog/psykoterapeut är enligt lag skyldig att dokumentera vård och föra journal. Alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg och journaluppgifter används i händelse av deras tillsyn över verksamheten.

 När en ekonomisk transaktion skett mellan parterna omfattas tillhörande personuppgifter av lagstiftning och regler runt bokföring.

 Gällande sekretessregler förändras inte genom införande av GDPR. Sekretessbestämmelser har företräde framför GDPR regler.

 

 Lagringstid

 Kontaktuppgift raderas efter 3 månader om terapikontakt ej inletts, samt 2 år efter avslutad terapi. Kontaktuppgifterna finns därefter endast tillgängliga inom journalföringssystemet. Kontaktuppgifter kan lagras på t ex mobiltelefon eller liknande enheter under den tid en psykoterapeutisk kontakt pågår.

 Journalförda uppgifter, inklusive kontaktuppgifter, får enligt lag raderas tidigast 10 år efter senaste anteckning.

 Personuppgifter som är inskrivna i bokföring och bokföringsunderlag får enligt lag tidigast raderas efter 7 år.

 

 Dina rättigheter

 Du har rätt att få information om den behandling av personuppgifter som sker inom Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB. Du har även enligt GDPR rätt att (med de begränsningar som följer av Patientdatalagen och Bokföringslagen) r få dina uppgifter rättade, raderade eller i vissa fall kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas, samt möjlighet att invända mot behandlingen av personuppgifter.

 

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen angående Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB behandling av dina personuppgifter.

 

 Mottagare av uppgifter

 Inkomna kontaktuppgifter kan utifrån ditt önskemål, eller om omfördelning av klienter inom Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB är nödvändig, överföras till annan leg psykolog eller leg psykoterapeut (deras eget företag) inom Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB som då övertar ansvaret för kontaktuppgifterna och kontakten med dig.

 

För alla former av personuppgifter, inklusive journalhandlingar, gäller regler om sekretess/tystnadsplikt. Journaluppgifter lämnas endast till utomstående om du aktivt samtycker till och önskar detta.

Personuppgifter av denna typ lämnas i annat fall endast ut då vi som vårdgivare utifrån myndighetsbeslut eller speciella lagar är skyldiga att lämna ut uppgifterna.

 Personuppgifter inom ramen för ekonomisk bokföring kan komma att överlämnas till revisor som anlitas av Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB. Relaterade personuppgifter hanteras också av bank som anlitas av Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB. Revisorer och bank omfattas också av sekretess.

 


 

 

 

© Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi        Rörstrandsgatan 50        133 33  STOCKHOLM        08 - 30 43 35         2019